24 Haz 2011

Isı Yalıtımı Uygulamasında Dikkat Edilecekler


- Uygulama zemininin temiz olması, toz ve kirden tamamen arındırılması
- Yapıştırıcı harcın kıvamında karılması, ince veya kalın olmamasına dikkat edilmesi
- Yapıştırıcı kenarlara mala ucuyla kesintisiz en az 25 mm kalınlığında ve ortaya 3 adet orantılı öbek olarak sürülmeli
- Yalıtım levhasına eşit seviyede sürülmesi ve Yalıtım plakasının bina yüzeyine temas ettirilmeden yapıştırılması

Ses yalıtımı

Bina­la­rın modern bir yapıya kavuş­tu­ru­lup, kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin hafif­le­me­siyle bir­likte ortak yaşam alan­la­rında bir başka ciddi sorun ortaya çıktı. Bu soru­nun adı; gürültü. İşte geli­şen inşaat sek­törü bu soru­nun önüne geç­mek için, akıl­lıca dav­ra­nı­lırsa henüz inşaat aşa­ma­sında binaya ses yalı­tımı sis­temi de ekli­yor.

Mantolama Nedir?

Yapı­larda geli­şen yapı tek­nik­leri sonucu beton satıh­lar art­mış­tır. Beto­narme yüzey­ler, içe­ride üreti­len ener­ji­nin ısı köp­rü­leri oluş­tu­ra­rak dışarı atıl­ma­sına sebep olur. 2000 yılında Türkiye’nin yıl­lık ısınma har­ca­ması yak­la­şık 4 Mil­yar dolar olmuş­tur.

İç Cephe Isı Yalıtımı

Gerek ısı yalı­tımı, gerek su yalı­tımı ve gerekse ses yalı­tımı konu­sunda en çok ter­cih edi­len uygu­la­ma­lar­dan biri olan man­to­lama sis­temi sadece bina­la­rın dış cep­he­sine değil daire içine de uygu­la­na­bi­li­yor. İç cephe man­to­lama uygu­la­ması genel­likle apart­man­larda otu­ran­la­rın yalı­tım konu­sunda ortak karar vere­me­mesi sonucu veya kiraya çıkıp apt. sakinleriyle anlaşmazlığa düşen kiracılar tarafından ger­çek­le­şi­yor.

20 Haz 2011

Mantolama İzmir


Artık binaların ısı yalıtımla sarıl­ması ve dış cepheden koruma altına alın­ması giderek yaygın bir hale gelmek­te­dir.Bu nedenle özel­likle her yeni bina üzerinde man­to­lama işlem­leri uygu­lama altına alın­mak­tadır.Irmak İnşaat man­to­lama sis­tem­leri ise bu konuda hizmet eden bir kuru­luş olarak karşımıza çıkmaktadır.

19 Haz 2011

Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtım denil­ince şöyle düşünebil­i­riz farklı sıcak­lık­taki iki ortam arasın­daki ısı trans­ferini azalt­mak için yapılan işleme denir.Asıl amacı kışın dışarı­dan gelen havayı yazında dışarı kaçan havayı engelle­mek­tir amacı.Isı yalıtımının birçok avan­tajı vardır.Bina dış kabuğunun daha kaliteli olmasını ve depreme daha dayabıklı hale gelmesini, enerji tasar­rufu sağlar.
 
İzolasyon Malzemeleri - Çatı Kaplama
Review mantolama-tr.blogspot.com on alexa.com